Indkaldelse til generalforsamling i teaterforeningen Madam Mangor 6/4-2019


Iflg. vedtægternes § 4 indkaldelses hermed til generalforsamling i teaterforeningen Madam Mangor.

Lørdag den 6. april kl. 1400 i kælderen, Kulturhus Gl. Bio

Jernbanegade 4, 3480, Fredensborg.

Dagsorden:

  1. valg af dirigent
  2. valg af referent og stemmetællere
  3. formanden aflægger bestyrelsens beretning
  4. fremlæggelse af revideret regnskab (til godkendelse)
  5. indkomne forslag
  6. fastsættelse af kontingent
  7. forelæggelse af budget
  8. valg af

formand og bestyrelse

1-2 bestyrelsessuppleanter

Revisor og revisorsuppleant

  1. eventuelt

Forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og udleveres skriftligt til fremmødte medlemmer inden generalforsamlingens start.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når der fremsættes ønske herom, eller når dirigenten bestemmer det. Der foretages altid skriftlig afstemning ved personvalg, såfremt der opstilles flere kandidater, end der er pladser.

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Medlemmer har, senest 6 uger efter generalforsamlingen, adgang til referatet, som er underskrevet af dirigent og referent.

Med hilsen fra Thomas Malling, formand.